Ram Avahanam

Kshetra Palaka Abhayankara Vastu avahanam

Avahanam

3. Shri Krishna Avahanam